Obchodný vestník 15/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.01.2023
K004301
Spisová značka: 8K/5/2016


Okresný súd Bratislava I v právnej veci  vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Residency Intl.s.r.o. v konkurze (
pôvodne APF DEVELOPMENT, s.r.o.) Magurská 37, 974 11 Banská Bystrica , IČO: 44 212 194, správcom ktorého je
: INSOLVENCY GROUP, k.s., Kopčianska 10, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka IČO: 48 106 364, zn.
správcu: S 1768, rozhodol uznesením č. k. 8K/5/2016-519 zo dňa 12.07.2022 o prechode pohľadávok z pôvodného
veriteľa: Stredoslovenská energetika, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008 na
konkurzného veriteľa: Stredoslovenská energetika, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51 865
467,  vedených  v  zozname pohľadávok veriteľov pod poradovými číslami 13,14,15,16,17,18 v celkovej výške 87,40
Eur. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 25.08.2022.
Okresný súd Bratislava I dňa 16.1.2023
Mgr. Martina Masaryková,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1