Obchodný vestník 15/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.01.2023
K004300
Spisová značka: 6K/70/2016


Okresný súd Bratislava I v právnej veci  konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu: Ľubica Sekerková, nar.
26.05.1976, Vlčie Hrdlo 63, 821 07 Bratislava , správcom ktorého je: JUDr. Tomáš Vaňo, so sídlom kancelárie
Záhumenská 23, 840 04 Bratislava, zn. správcu: S 289, rozhodol uznesením č. k. 6K/70/2016-181 zo dňa 24.11.2022
o zrušení konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 24.12.2022.

Okresný súd Bratislava I dňa 16.1.2023
Mgr. Martina Masaryková,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1