Obchodný vestník 15/2023 Oznámenia súdov súvisiace so zrušením
spoločnosti (družstva) a dodatočnou likvidáciou
Deň vydania: 23.01.2023
R012575
Spisová značka: 30CbR/29/2022
Spis. zn. 30CbR/29/2022

Vec: Oznámenie

Okresný súd Nitra podľa § 309e Civilného mimosporového poriadku oznamuje, že uznesením Okresného súdu Nitra
č. k. 30CbR/29/2022 - 26 zo dňa 01.12.2022 zrušil obchodnú spoločnosť Mayelle s. r. o., so sídlom Rázusova 12,
949 01 Nitra, IČO: 52 884 619, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vložka č. 52842/N.

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 24.12.2022.
Okresný súd Nitra dňa 13.1.2023
JUDr. Lucia Hanzlík Šuleková, sudkyňa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1