Obchodný vestník 15/2023 Oznámenia súdov súvisiace so zrušením
spoločnosti (družstva) a dodatočnou likvidáciou
Deň vydania: 23.01.2023
R012573
Spisová značka: 31CbR/14/2022
Spis. zn. 31CbR/14/2022

Vec: Oznámenie

Okresný súd Nitra podľa § 309e Civilného mimosporového poriadku oznamuje, že uznesením Okresného súdu Nitra
č. k. 31CbR/14/2022 - 25 zo dňa 25.11.2022 zrušil obchodnú spoločnosť HEROAN s. r. o., so sídlom Cintorínsky rad
1184/14, 945 01 Komárno, IČO: 35 819 758, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vložka
č. 37830/N.

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 30.12.2022.
Okresný súd Nitra dňa 13.1.2023
JUDr. Lucia Hanzlík Šuleková, sudkyňa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1