Obchodný vestník 15/2023 Oznámenia súdov súvisiace so zrušením
spoločnosti (družstva) a dodatočnou likvidáciou
Deň vydania: 23.01.2023
R012572
Spisová značka: 30CbR/33/2022
Spis. zn. 30CbR/33/2022

Vec: Oznámenie

Okresný súd Nitra podľa § 309e Civilného mimosporového poriadku oznamuje, že uznesením Okresného súdu Nitra
č. k. 30CbR/33/2022 - 13 zo dňa 01.12.2022 zrušil obchodnú spoločnosť KAMO trans s.r.o., so sídlom Záhradná
745/14, 935 05 Pukanec, IČO: 47 821 647, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vložka č.
37589/N.

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 03.01.2023.
Okresný súd Nitra dňa 9.1.2023
JUDr. Lucia Hanzlík Šuleková, sudkyňa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1