Obchodný vestník 15/2023 Oznámenia súdov súvisiace so zrušením
spoločnosti (družstva) a dodatočnou likvidáciou
Deň vydania: 23.01.2023
R012571
Spisová značka: 30CbR/27/2022
Spis. zn. 30CbR/27/2022

Vec: Oznámenie

Okresný súd Nitra podľa § 309e Civilného mimosporového poriadku oznamuje, že uznesením Okresného súdu Nitra
č. k. 30CbR/27/2022 - 20 zo dňa 25.11.2022 zrušil obchodnú spoločnosť VICONPEX s.r.o., so sídlom Janka Kráľa
1A/1376, 936 01 Šahy, IČO: 46 754 610, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vložka č.
32136/N.

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 30.12.2022.
Okresný súd Nitra dňa 9.1.2023
JUDr. Lucia Hanzlík Šuleková, sudkyňa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1