Obchodný vestník 15/2023 Oznámenia súdov súvisiace so zrušením
spoločnosti (družstva) a dodatočnou likvidáciou
Deň vydania: 23.01.2023
R012570
Spisová značka: 29CbR/46/2021
Okresný  súd Košice I  v  právnej veci začatého konania o zrušení právnickej osoby: CSE development s r.o.,
Madridská 1, Košice - mestská časť Ťahanovce 040 13,  IČO: 36 206 784, zapísanej v obchodnom registri
Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 12488/V, zverejňuje oznámenie podľa ust. § 309e zákona č.
161/2015 Zb. Civilného mimosporového poriadku v Obchodnom vestníku, že spoločnosť CSE development s r.o.,
Madridská 1, Košice - mestská časť Ťahanovce 040 13,  IČO: 36 206 784, zapísanej v obchodnom registri
Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 12488/V bola uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn.
29CbR/46/2021 - 35 zo dňa 9.11.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť a stalo sa vykonateľným dňa 6.12.2022,
zrušená.
Okresný súd Košice I dňa 17.1.2023
JUDr. Simona Verešová, vyšší súdny úradník
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1