Obchodný vestník 15/2023 Oznámenia súdov súvisiace so zrušením
spoločnosti (družstva) a dodatočnou likvidáciou
Deň vydania: 23.01.2023
R012569
Spisová značka: 29CbR/29/2022

Okresný  súd Košice I  v  právnej veci začatého konania o zrušení právnickej osoby: S.J. stav s.r.o., Važecká 1449/9,
Košice-Nad jazerom 040 12,  IČO: 46 003 410, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro,
vložka číslo: 26957/V, zverejňuje oznámenie podľa ust. § 309e zákona č. 161/2015 Zb. Civilného mimosporového
poriadku v Obchodnom vestníku, že spoločnosť S.J. stav s.r.o., Važecká 1449/9, Košice-Nad jazerom 040 12,  IČO:
46 003 410, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 26957/V bola
uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn. 29CbR/29/2022 - 13 zo dňa 4.11.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť
a stalo sa vykonateľným dňa 13.12.2022, zrušená.
Okresný súd Košice I dňa 17.1.2023
JUDr. Simona Verešová, vyšší súdny úradník
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1