Obchodný vestník 15/2023 Oznámenia súdov súvisiace so zrušením
spoločnosti (družstva) a dodatočnou likvidáciou
Deň vydania: 23.01.2023
R012568
Spisová značka: 29CbR/34/2022

Okresný  súd Košice I  v  právnej veci začatého konania o zrušení právnickej osoby: Best Travel 4 You, s.r.o., Alejová
2, Košice - mestská časť Juh 040 11,  IČO: 50 420 488, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Košice I,
oddiel: Sro, vložka číslo: 39544/V, zverejňuje oznámenie podľa ust. § 309e zákona č. 161/2015 Zb. Civilného
mimosporového poriadku v Obchodnom vestníku, že spoločnosť Best Travel 4 You, s.r.o., Alejová 2, Košice -
mestská časť Juh 040 11,  IČO: 50 420 488, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro,
vložka číslo: 39544/V bola uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn. 29CbR/34/2022 - 13 zo dňa 3.11.2022, ktoré
nadobudlo právoplatnosť a stalo sa vykonateľným dňa 13.12.2022, zrušená.
Okresný súd Košice I dňa 16.1.2023
JUDr. Simona Verešová, vyšší súdny úradník
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1