Obchodný vestník 15/2023 Oznámenia súdov súvisiace so zrušením
spoločnosti (družstva) a dodatočnou likvidáciou
Deň vydania: 23.01.2023
R012567
Spisová značka: 29CbR/31/2022

Okresný  súd Košice I  v  právnej veci začatého konania o zrušení právnickej osoby: BEGA SERVIS spol. s r.o.,
Košice, Mlynská 26, Košice 040 01,  IČO: 31 650 708, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Košice I,
oddiel: Sro, vložka číslo: 1351/V, zverejňuje oznámenie podľa ust. § 309e zákona č. 161/2015 Zb. Civilného
mimosporového poriadku v Obchodnom vestníku, že spoločnosť BEGA SERVIS spol. s r.o., Košice, Mlynská 26,
Košice 040 01,  IČO: 31 650 708, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo:
1351/V bola uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn. 29CbR/31/2022 - 13 zo dňa 3.11.2022, ktoré nadobudlo
právoplatnosť a stalo sa vykonateľným dňa 13.12.2022, zrušená.
Okresný súd Košice I dňa 16.1.2023
JUDr. Simona Verešová, vyšší súdny úradník
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1