Obchodný vestník 15/2023 Oznámenia súdov súvisiace so zrušením
spoločnosti (družstva) a dodatočnou likvidáciou
Deň vydania: 23.01.2023
R012566
Spisová značka: 29CbR/32/2022

Okresný  súd Košice I  v  právnej veci začatého konania o zrušení právnickej osoby: H & T Košice s.r.o.,
Postupimská 4, Košice 040 22,  IČO: 36 588 008, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel:
Sro, vložka číslo: 15836/V, zverejňuje oznámenie podľa ust. § 309e zákona č. 161/2015 Zb. Civilného
mimosporového poriadku v Obchodnom vestníku, že spoločnosť H & T Košice s.r.o., Postupimská 4, Košice 040 22,
IČO: 36 588 008, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 15836/V bola
uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn. 29CbR/32/2022 - 11 zo dňa 3.11.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť
a stalo sa vykonateľným dňa 13.12.2022, zrušená.
Okresný súd Košice I dňa 16.1.2023
JUDr. Simona Verešová, vyšší súdny úradník
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1