Obchodný vestník 15/2023 Oznámenia súdov súvisiace so zrušením
spoločnosti (družstva) a dodatočnou likvidáciou
Deň vydania: 23.01.2023
R012565
Spisová značka: 29CbR/24/2022

Okresný  súd Košice I  v  právnej veci začatého konania o zrušení právnickej osoby: LIBA TRADE, s.r.o., Murgašova
3, Košice 040 01,  IČO: 36 592 714, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka
číslo: 16513/V, zverejňuje oznámenie podľa ust. § 309e zákona č. 161/2015 Zb. Civilného mimosporového poriadku
v Obchodnom vestníku, že spoločnosť LIBA TRADE, s.r.o., Murgašova 3, Košice 040 01,  IČO: 36 592 714, zapísaná
v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 16513/V bola uznesením Okresného súdu
Košice I, sp. zn. 29CbR/24/2022 - 16 zo dňa 3.11.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť a stalo sa vykonateľným dňa
13.12.2022, zrušená.
Okresný súd Košice I dňa 16.1.2023
JUDr. Simona Verešová, vyšší súdny úradník
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1