Obchodný vestník 15/2023 Oznámenia súdov súvisiace so zrušením
spoločnosti (družstva) a dodatočnou likvidáciou
Deň vydania: 23.01.2023
R012564
Spisová značka: 29CbR/28/2022

Okresný  súd Košice I  v  právnej veci začatého konania o zrušení právnickej osoby: CHRISSTYLE s. r. o.,
Turgenevova 2241/33, Košice - mestská časť Juh 040 01,  IČO: 50 684 621, zapísanej v obchodnom registri
Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 40651/V, zverejňuje oznámenie podľa ust. § 309e zákona č.
161/2015 Zb. Civilného mimosporového poriadku v Obchodnom vestníku, že spoločnosť CHRISSTYLE s. r. o.,
Turgenevova 2241/33, Košice - mestská časť Juh 040 01,  IČO: 50 684 621, zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 40651/V bola uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn.
29CbR/28/2022 - 11 zo dňa 2.11.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť a stalo sa vykonateľným dňa 13.12.2022,
zrušená.
Okresný súd Košice I dňa 13.1.2023
JUDr. Simona Verešová, vyšší súdny úradník
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1