Obchodný vestník 15/2023 Oznámenia súdov súvisiace so zrušením
spoločnosti (družstva) a dodatočnou likvidáciou
Deň vydania: 23.01.2023
R012562
Spisová značka: 31Cbr/51/2019
Sro 30565/S
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci začatého konania o zrušení obchodnej spoločnosti TAIPAS s.r.o., so
sídlom Námestie SNP 16, 974 01  Banská Bystrica, IČO: 50 475 819, bez likvidácie v znení účinnom do 30.09.2020
podľa § 68 ods. 9 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník zverejňuje oznámenie podľa § 68 ods. 10 zák. č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 487/2009 Z.z. v Obchodnom vestníku. Rozhodnutie o zrušení
spoločnosti bez likvidácie môže súd vydať až po uplynutí šiestich mesiacov od zverejnenia oznámenia podľa § 68
ods. 10 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zák. č. 487/2009 Z.z. v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 17.01.2023
JUDr. Katarína Kochan Morová, sudca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1