Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Nitra - Výmazy
R011377

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: TRUCKERS s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 30493/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Župná 1136/5, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 

IČO: 46 320 652

DEŇ ZÁPISU: 10.09.2011

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra
Oddiel: Sro
Vložka: 30493 / N
Deň zápisu: 10.09.2011,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 18.01.2023

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 02.10.2021

Právny dôvod zrušenia: § 68b ods. 1 písm. e) Obchodného zákonníka

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Uznesením Okresného súdu Nitra, č. k. 29CbR/48/2020-39 zo dňa 22.12.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.12.2022, bolo rozhodnuté o výmaze obchodnej spoločnosti TRUCKERS s. r. o., so sídlom Komárno, Župná 1136/5, IČO: 46 320 652, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 30493/N, bez likvidácie.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1