Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Nitra - Výmazy
R011376

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: Torra -Torra s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 48967/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mostná 13, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 

IČO: 52 560 384

DEŇ ZÁPISU: 03.08.2019

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra
Oddiel: Sro
Vložka: 48967 / N
Deň zápisu: 03.08.2019,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 18.01.2023

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 01.01.2022

Právny dôvod zrušenia: § 68b ods. 1 písm. c), e) Obchodného zákonníka

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Uznesením Okresného súdu Nitra, č. k. 27CbR/127/2021-32 zo dňa 25.11.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.11.2022, bolo rozhodnuté o výmaze obchodnej spoločnosti Torra -Torra s. r. o., so sídlom Mostná 13, 949 01 Nitra, IČO: 52560384, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 48967/N, bez likvidácie.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1