Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Nitra - Výmazy
R011369

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: LIFECENTER TRAVEL s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 38457/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Széchényiho 6, Názov obce: Štúrovo, PSČ: 943 01 

IČO: 48 050 512

DEŇ ZÁPISU: 28.02.2015

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra
Oddiel: Sro
Vložka: 38457 / N
Deň zápisu: 28.02.2015,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 18.01.2023

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 18.12.2021

Právny dôvod zrušenia: §68b ods. 1 písm. c), e) Obchodného zákonníka

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Uznesením Okresného súdu Nitra, č. k. 31CbR/116/2021-27 zo dňa 30.11.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06.12.2022, bolo rozhodnuté o výmaze obchodnej spoločnosti LIFECENTER TRAVEL s.r.o., t. č. bez sídla (predtým so sídlom Széchényiho 6, 943 01 Štúrovo), IČO: 48 050 512, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 38457/N, bez likvidácie.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1