Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Nitra - Výmazy
R011370

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: New Motion s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 20428/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nám. sv. Imricha 923/21, Názov obce: Štúrovo, PSČ: 943 01 

IČO: 36 815 438

DEŇ ZÁPISU: 08.08.2007

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra
Oddiel: Sro
Vložka: 20428 / N
Deň zápisu: 08.08.2007,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 18.01.2023

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 21.01.2022

Právny dôvod zrušenia: §68b ods. 1 písm. e) Obchodného zákonníka

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Uznesením Okresného súdu Nitra, č. k. 31CbR/130/2021-36 zo dňa 01.12.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 01.12.2022, bolo rozhodnuté o výmaze obchodnej spoločnosti New Motion s.r.o., so sídlom Nám. sv. Imricha 923/21, 943 01 Štúrovo, IČO: 36 815 438, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 20428/N, bez likvidácie.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1