Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Nitra - Výmazy
R011374

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: Slovakia Textil s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 29269/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jozefa Murgaša 2194/16, Názov obce: Nové Zámky, PSČ: 940 64 

IČO: 46 228 306

DEŇ ZÁPISU: 15.06.2011

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra
Oddiel: Sro
Vložka: 29269 / N
Deň zápisu: 15.06.2011,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 18.01.2023

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 21.12.2021

Právny dôvod zrušenia: § 68b ods. 1 písm. e) Obchodného zákonníka

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Uznesením Okresného súdu Nitra, č. k. 30CbR/95/2020-33 zo dňa 25.11.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.11.2022, bolo rozhodnuté o výmaze obchodnej spoločnosti Slovakia Textil s.r.o., so sídlom SJozefa Murgaša 2194/16, 940 64 Nové Zámky, IČO: 46 228 306, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 29269/N, bez likvidácie.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1