Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Nitra - Výmazy
R011368

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: Lekáreň Salvatore, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 26894/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Viničky 19, Názov obce: Nitra, PSČ: 949 01 

IČO: 45 466 777

DEŇ ZÁPISU: 16.06.2010

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra
Oddiel: Sro
Vložka: 26894 / N
Deň zápisu: 16.06.2010,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 18.01.2023

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 18.12.2021

Právny dôvod zrušenia: § 68b ods. 1 písm. a) Obchodného zákonníka

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Uznesením Okresného súdu Nitra, č. k. 31CbR/99/2021-21 zo dňa 25.11.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.11.2022, bolo rozhodnuté o výmaze obchodnej spoločnosti Lekáreň Salvatore, s.r.o., so sídlom Viničky 19, 949 01 Nitra, IČO: 45466777, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 26894/N, bez likvidácie.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1