Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Nitra - Výmazy
R011372

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: PRESKOT s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 26140/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Duklianska 1570/4, Názov obce: Zlaté Moravce, PSČ: 953 01 

IČO: 31 445 462

DEŇ ZÁPISU: 12.11.1993

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra
Oddiel: Sro
Vložka: 26140 / N
Deň zápisu: 12.11.1993,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 18.01.2023

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 21.12.2021

Právny dôvod zrušenia: § 68b ods. 1 písm. e) Obchodného zákonníka

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Uznesením Okresného súdu Nitra, č. k. 31CbR/104/2021-33 zo dňa 25.11.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.11.2022, bolo rozhodnuté o výmaze obchodnej spoločnosti PRESKOT s.r.o., so sídlom Duklianska 1570/4, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 31 445 462, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 26140/N, bez likvidácie.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1