Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Nitra - Výmazy
R011365

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: Cargo stav spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 24256/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Čápor 1108, Názov obce: Cabaj - Čápor, PSČ: 951 17 

IČO: 44 703 864

DEŇ ZÁPISU: 04.04.2009

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra
Oddiel: Sro
Vložka: 24256 / N
Deň zápisu: 04.04.2009,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 18.01.2023

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 21.01.2022

Právny dôvod zrušenia: § 68b ods. 1 písm. c) a písm. e) Obchodného zákonníka

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Uznesením Okresného súdu Nitra, č. k. 31CbR/131/2021-22 zo dňa 01.12.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 01.12.2022, bolo rozhodnuté o výmaze obchodnej spoločnosti Cargo stav spol. s r.o., so sídlom Čápor 1108, 951 17 Cabaj - Čápor, IČO: 44703864, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 24256/N, bez likvidácie.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1