Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Nitra - Výmazy
R011363

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: BoFe Trade, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 15627/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Balassiho 40/702, Názov obce: Štúrovo, PSČ: 943 01 

IČO: 36 566 951

DEŇ ZÁPISU: 29.12.2004

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra
Oddiel: Sro
Vložka: 15627 / N
Deň zápisu: 29.12.2004,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 18.01.2023

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 18.12.2021

Právny dôvod zrušenia: § 68b ods. 1 písm. e) Obchodného zákonníka

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Uznesením Okresného súdu Nitra, č. k. 31CbR/119/2021-24 zo dňa 30.11.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06.12.2022, bolo rozhodnuté o výmaze obchodnej spoločnosti BoFe Trade, s.r.o, so sídlom Balassiho 40/702, 943 01 Štúrovo, IČO: 36566951, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 15627/N, bez likvidácie.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1