Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Nitra - Výmazy
R011364

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: Callahan s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 35127/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tržničné námestie 4810, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 

IČO: 47 402 423

DEŇ ZÁPISU: 18.09.2013

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra
Oddiel: Sro
Vložka: 35127 / N
Deň zápisu: 18.09.2013,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 18.01.2023

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 11.01.2022

Právny dôvod zrušenia: § 68b ods. 1 písm. e) Obchodného zákonníka

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Uznesením Okresného súdu Nitra, č. k. 23CbR/35/2021-27 zo dňa 24.11.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.11.2022, bolo rozhodnuté o výmaze obchodnej spoločnosti Callahan s.r.o., so sídlom Tržničné námestie 4810, 945 01 Komárno, IČO: 47402423, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 35127/N, bez likvidácie.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1