Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R011341

OBCHODNÉ MENO: Podielnicke poľnohospodárske družstvo Inovec

ODDIEL: Dr

VLOŽKA ČÍSLO: 96/N

SÍDLO:  Názov obce: Volkovce, PSČ: 951 87 

IČO: 00 198 897

DEŇ ZÁPISU: 01.07.1975

PRÁVNA FORMA: Družstvo

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. -poľnohospodárska výroba vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja,

2. -činnosť organizačných a ekonomických poradcov,

3. -prenájom výrobných prostriedkov

4. služby mechanizácie pre rastlinnú a živočíšnu výrobu

5. výroba hotových krmív pre hospodárske zvieratá

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Štefan Škarba, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ružová 139/9, Názov obce: Kalná nad Hronom, PSČ: 935 32 , Dátum narodenia: 19.08.1966, Deň vzniku funkcie: 30.06.2022

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Roman Čerťanský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): J. Kalinčiaka 845/12, Názov obce: Levice, PSČ: 934 05 , Dátum narodenia: 24.07.1968, Deň vzniku funkcie: 30.06.2022

Spôsob konania v mene družstva: Za predstavenstvo koná navonok predseda a ďalší člen predstavenstva. Ak je však pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo, predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu a ďalšieho člena predstavenstva.

PROKÚRA

Meno a priezvisko: Ing. Petra Macáková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ul. L. Exnára 432/17, Názov obce: Levice, PSČ: 934 05 , Dátum narodenia: 07.05.1977, Deň vzniku funkcie: 01.01.2020

Spôsob konania prokuristu(ov) za družstvo: Prokurista je oprávnený konať v mene družstva spoločne s členom predstavenstva Ing. Romanom Čerťanským alebo s členom predstavenstva Ing. Štefan Škarbom.

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  89 623,300000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÝCH ČLENSKÝCH VKLADOV

   497,900000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Družstvo vzniklo na spoločnej členskej schôdzi dňa 23.júna 1975 zlúčením Jednotných roľníckych družstiev : Čaradice,Čierne Kľačany a Volkovce,bolo zvolené predstavenstvo a prijaté stanovy.Rada Okresného národného výboru v Nitre uznesením č.139/75-R zo dňa 24.6.1975 schválila vznik družstva a jeho stanovy podľa zák.č.49/59 Zb. Deň ku ktorému je družstvo zapísané do podnikového registra je : 1.7.1975 (§ 1 zák.č. 72/70 Zb.) Členská schôdza dňa 10.2.1989 schválila stanovy družstva prijaté podľa zákona č.90/1988 Zb.o poľnohospodárskom družstevníctve. Na výročnej členskej schôdzi konanej dňa 14.3.1991 boli prijaté nové stanovy družstva v zmysle zákona č.162/1990 Zb.o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 197

2. Družstvo sa pretransformovalo na družstvo podľa § 765 Zák.č. 513/91 Zb. a Zák.č. 42/92 Zb. Stanovy družstva boli prijaté čl. schôdzou dňa 3. 12. 1992 podľa Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Dr 197

3. Zmeny a doplnky stanov, schválené členskou schôdzou dňa 14.4.1994. Stary spis: Dr 197

4. Zmena stanov schválená na členskej schôdzi družstva dňa 18.04.1996.

5. Zmena stanov schválená na členskej schôdzi dňa 30.4.1997.

6. Zmena stanov schválená na členskej schôdzi družstva dňa 26.01.1998.

7. Zmena stanov družstva schválená na členskej schôdzi dňa 15.05.2001.

8. Zmena stanov družstva schválená na členskej schôdzi dňa 16.5.2002.

9. Zmena stanov schválená na členskej schôdzi dňa 16.05.2003.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1