Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R011294

OBCHODNÉ MENO: AGROEKOSPOL s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 10123/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dulovská cesta 15, Názov obce: Svätý Peter, PSČ: 946 57 

IČO: 36 519 243

DEŇ ZÁPISU: 01.04.1997

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - poľnohospodárska výroba

2. - obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod a veľkoobchod)

3. - podnikateľské poradenstvo v oblasti poľnohospodárstva

4. - poradenstvo v oblasti aplikácie chemikálií

5. - nákup a predaj pohonných hmôt

6. - nákup a predaj poľnohospodárskych výrobkov

7. - služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu bez veterinárnych služieb

8. - prenájom hnuteľných vecí

9. - sprostredkovanie obchodu

10. cestná nákladná doprava

11. nepravidelná autobusová doprava

12. stravovanie závodné a iné účelové

13. podnikanie v oblasti nakladania s iným než nebezpečným odpadom

14. čistenie septikov, žúmp a odvoz odpadových vôd

15. prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení

16. skladovanie a uskladňovanie

17. opravy pracovných strojov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Eszter Öszi, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tajovského ul. 2537/5, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 , Dátum narodenia: 30.06.1986, Deň vzniku funkcie: 17.02.2014

Meno a priezvisko: Ing. Anton Zsigo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gamota 2192/1, Názov obce: Hurbanovo, PSČ: 947 01 , Dátum narodenia: 20.04.1954, Deň vzniku funkcie: 04.11.2022

Meno a priezvisko: JUDr. Antal Zsigo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Súmračná 3, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 02 , Dátum narodenia: 25.08.1985, Deň vzniku funkcie: 04.11.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť budú konať vždy aspoň dvaja konatelia spoločne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Eszter Őszi, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tajovského ul. 2537/5, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 , Dátum narodenia: 30.06.1986

Výška vkladu:  122 995,000000 EUR, Rozsah splatenia:  122 995,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. Anton Zsigo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gamota 2192/1, Názov obce: Hurbanovo, PSČ: 947 01 , Dátum narodenia: 20.04.1954

Výška vkladu:  614 977,000000 EUR, Rozsah splatenia:  614 977,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   737 972,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   737 972,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: ECOFIX BIOENERGY s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 2, Názov obce: Svätý Peter, PSČ: 946 57 , IČO 45 406 995

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 11.3.1997 a dodatkom č. 1 zo dňa 1.4. 1997 podľa §§ 56 - 75 a §§ 105 až 153 Obch. zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Dodatkom č. 2 zo dňa 21.7.1998 bola spoločenská zmluva daná do súladu so zák. č. 11/1998 Z.z.. Dodatok č. 3 zo dňa 21.7.1998 k spoločenskej zmluve (rozšírenie predmetu činnosti).

3. Dodatok č. 4 zo dňa 6.9.2001 k spoločenskej zmluve, zmena sídla z: Hlavná 15, Svätý Peter, na: Hlavná 2, Svätý Peter.

4. Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č. 5 zo dňa 02.12.2002 v súlade so zákonom NR SR č. 500/2001 Z.z..

5. Rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 30.12.2015 o zlúčení spoločnosti ECOFIX BIOENERGY s.r.o. so sídlom Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter 2, IČO : 45 406 995 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 26044/N so spoločnosťou AGROEKOSPOL spol. s r.o. so sídlom Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter, IČO: 36 519 243 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č.10123/N. Na základe zmluvy o zlúčení obchodných spoločností zo dňa 28.10.2016 vo forme notárskej zápisnice č. N 1980/2016, Nz 40117/2016, NCRls 41074/2016 sa obchodná spoločnosť AGROEKOSPOL spol. s r.o. so sídlom Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter, IČO: 36 519 243 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č.10123/N stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti ECOFIX BIOENERGY s.r.o. so sídlom Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter 2, IČO : 45 406 995 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 26044/N a preberá na seba všetky práva a povinnosti zanikajúcej spoločnosti ku dňu 09.11.2016.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1