Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Nitra - Zmena zápisov
R011343

OBCHODNÉ MENO: Priemyselný park Štúrovo, a. s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10458/N

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Továrenská 1, Názov obce: Štúrovo, PSČ: 943 03 

IČO: 31 410 146

DEŇ ZÁPISU: 01.04.1992

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - výroba a predaj papiera a kartónov,

2. - vývoj softwarových produktov na zariadeniach výpočtovej techniky,

3. - poskytovanie služieb na zariadeniach výpočtovej techniky,

4. - vykonávanie služieb servisnej činnosti na zariadeniach výpočtovej techniky,

5. - nákup tovaru za účelom predaja a predaj

6. - nakládka a vykládka riečnych plavidiel a na železničnej vlečke

7. - spracovanie starého textilného a papierového odpadu

8. - čistenie odpadových vôd ako služba pre zákazníkov

9. - výuka v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, kontrola bezpečnosti práce

10. - manipulácia s nákladom, skladovanie, vykladanie tovaru, váženie

11. - podnikateľské poradenstvo v rámci voľných živností

12. - sprostredkovateľská činnosť v rámci voľných živností

13. - činnosť miesta uloženia písomností /záznamov/ nearchívnej povahy

14. výroba tepla, výroba elektriny, rozvod elektriny, rozvod tepla

15. rozvod plynu

16. prenájom nehnuteľností, strojov, zariadení, tovarov osobnej potreby

17. poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom

18. dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát

19. dodávanie pitnej a technologickej vody

20. výroba a predaj stlačeného vzduchu

21. centrálny zber a dočasné skladovanie nebezpečných odpadov

22. podnikanie s iným ako nebezpečným odpadom

23. nákup a predaj minerálnych olejov v rozsahu voľných živností

24. prevádzkovanie dráhy

25. prevádzkovanie dopravy na dráhe

26. poskytovanie úverov a pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt

27. čistiace a upratovacie služby,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Alexander Répas, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hlavná 470/101, Názov obce: Marcelová, PSČ: 946 32 , Dátum narodenia: 03.01.1966, Deň vzniku funkcie: 13.07.2018

Funkcia: podpredseda, Meno a priezvisko: Ing. Zsolt Bindics, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Agátová 556/17, Názov obce: Veľké Dvorníky, PSČ: 929 01 , Dátum narodenia: 18.06.1979, Deň vzniku funkcie: 13.07.2018

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Vojtech Forró, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malodunajské nábr. 2459/1, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 , Dátum narodenia: 10.06.1965, Deň vzniku funkcie: 28.12.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti konajú vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Ing. Blažena Sebenská, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lesná ul. 3482/48, Názov obce: Komárno, PSČ: 945 01 , Dátum narodenia: 22.04.1963, Deň vzniku funkcie: 28.12.2022

Meno a priezvisko: Mgr. Bálint Szigeti, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Agátová 558/15, Názov obce: Veľké Dvorníky, PSČ: 929 01 , Dátum narodenia: 16.12.1983, Deň vzniku funkcie: 28.12.2022

Meno a priezvisko: László Szigeti, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Agátová 558/15, Názov obce: Veľké Dvorníky, PSČ: 929 01 , Dátum narodenia: 26.05.1949, Deň vzniku funkcie: 28.12.2022

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  1 447 543,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  1 447 543,000000 EUR

AKCIE

Počet: 1447543 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:  1,000000 EUR 

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.

Obchodné meno/názov: KK PROFIN, spol. s r.o. , Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Eurovea Central 1., Pribinova 4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 09 , IČO 31 638 911

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení konanom dňa 6.7.1993, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 157/93, Nz 157/93 napísanou JUDr. Agnesou Tormovou. Stary spis: Sa 368

2. Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 30.01.1996. Zmena stanov schválená na valnom zhromaždení dňa 27.6.1996. Stary spis: Sa 368

3. Valné zhromaždenie dňa 7.5.1997 schválilo zmenu stanov (N 67/97, Nz 59/97). Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 8.8.1997 schválilo zmenu stanov (N 113/97, Nz 104/97).

4. Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená na valnom zhromaždení spoločnosti dňa 12.05.1998 a 21.01.1999.

5. Zmluva o predaji časti podniku zo dňa 30.4.1999. Zmluva o predaji časti podniku zo dňa 1.6.1999. Zmena stanov spoločnosti schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 1.6.1999, not. záp. č. N 128/99, NZ 124/99, zmena obchodného mena z: AssiDomän Packaging Štúrovo, a.s. na: AssiDomän Štúrovo, a.s.

6. Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení spoločnosti dňa 23.03.2000, 05.06.2000 a 29.06.2001. Obchodné meno spoločnosti bolo zmenené z AssiDomän Štúrovo, a.s. na Kappa Štúrovo, a.s..

7. Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 26.04.2002.

8. Zmena stanov spoločnosti schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti dňa 10.02.2006 ( Notárska zápisnica N 17/2006, Nz 6408/2006, NCRls 6379/2006 ), zmena obchodného mena z Kappa Štúrovo, a.s. na Smurfit Kappa Štúrovo, a.s.

9. Notárska zápisnica č. N 503/2011, Nz 40346/2011, NCRls 41381/2011 zo dňa 24.10.2011 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bolo rozhodnuté o zlúčení so spoločnosťou KK PROFIN, spol. s r.o., Eurovea Central 1., Pribinova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 31 638 911 zrušenej bez likvidácie a schválení návrhu zmluvy o zlúčení. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 504/2011, Nz 40347/2011, NCRls 41382/2011 zo dňa 24.10.2011, na základe ktorej preberá spoločnosť Smurfit Kappa Štúrovo, a. s., Eurovea Central 1, Pribinova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 31 410 146 ako univerzálny právny nástupca celé imanie, všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky, i neznáme zanikajúcej spoločnosti KK PROFIN, spol. s r.o., Eurovea Central 1., Pribinova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 31 638 911.

10. Zmena obchodného mena z Smurfit Kappa Štúrovo, a.s. na Priemyselný park Štúrovo, a. s.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1