Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Trnava - Výmazy
R011253

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: BORONA s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 28525/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Teplická ulica 105, Názov obce: Piešťany, PSČ: 921 01 

IČO: 46 451 846

DEŇ ZÁPISU: 13.12.2011

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava
Oddiel: Sro
Vložka: 28525 / T
Deň zápisu: 13.12.2011,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 18.01.2023

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 23.09.2021

Právny dôvod zrušenia: Podľa § 61n ods. 6 z. č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, uplynutím šiestich mesiacov od zverejnenia upovedomenia o zastavení exekúcie v Obchodnom vestníku sa obchodná spoločnosť zrušuje bez likvidácie.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1