Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Trnava - Zmena zápisov
R011243

OBCHODNÉ MENO: Slovenské liehovary a likérky, a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10183/T

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trnavská cesta , Názov obce: Leopoldov, PSČ: 920 41 

IČO: 36 241 369

DEŇ ZÁPISU: 30.01.2001

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát

2. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností

3. výskum trhu a verejnej mienky

4. mimoškolská výchova a vzdelávanie

5. reklamná a propagačná činnosť

6. prenájom technológií a strojných zariadení

7. prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

8. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

9. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

10. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)

11. výroba organických a anorganických chemických výrobkov

12. výroba priemyselných krmív

13. výroba octu

14. výroba priemyselných hnojív v rozsahu voľnej živnosti

15. výroba potravinárskych koncentrátov a inak upravovaných potravín

16. prenájom hnuteľných vecí

17. výroba surového liehu a jeho uvádzanie do obehu

18. výroba rafinovaného liehu a jeho uvádzanie do obehu

19. výroba liehovín a ich uvádzanie do obehu

20. výroba denaturovaného liehu a jeho uvádzanie do obehu

21. skladovanie liehu

22. výroba a plnenie sirupov

23. plnenie octu

24. výroba a plnenie vermutu

25. výroba a plnenie ovocných a zeleninových štiav

26. výroba a plnenie nealkoholických nápojov

27. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

28. výroba liehu a spracovanie liehu v liehovarníckom závode - egalizačná stanica

29. výroba tepla, rozvod tepla

30. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

31. výroba dezinfekčných prostriedkov

32. výroba čistiacich a leštiacich prípravkov, vrátane prostriedkov na umývanie automobilov

33. výroba nemrznúcich zmesí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: JUDr. Mikuláš Trstenský, CSc., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Brusnicová 29, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 01 , Dátum narodenia: 07.01.1958, Deň vzniku funkcie: 05.05.2004

podpredseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Milan Korček, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cez vody 20/6, Názov obce: Liptovský Mikuláš, PSČ: 031 01 , Dátum narodenia: 30.04.1975, Deň vzniku funkcie: 20.12.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Konať menom spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva spoločne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstvaspoločne Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis

DOZORNÁ RADA

Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Mgr. Tomáš Trstenský, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cesta na Klanec 60/A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Lamač, PSČ: 841 03 , Dátum narodenia: 14.03.1988, Deň vzniku funkcie: 15.03.2022

Funkcia: člen, Meno a priezvisko: JUDr. Marta Tvrdošinská Lehnertová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mišíkova 18, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 06 , Dátum narodenia: 08.12.1944, Deň vzniku funkcie: 30.12.2014

Funkcia: predseda dozornej rady, Meno a priezvisko: Veronika Kopáčiková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Novosvetská 4231/24, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 06 , Dátum narodenia: 28.04.1982, Deň vzniku funkcie: 20.12.2022

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  8 198 898,400000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  8 198 898,400000 EUR

AKCIE

Počet: 124 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:  33 193,920000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je podmienená súhlasom spoločnosti. Dôvody, pre ktoré môže spoločnosť odmietnuť udelenie súhlasu, lehota, v ktorej je spoločnosť povinná rozhodnúť o žiadosti akcionára o udelenie súhlasu a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi a orgán spoločnosti, ktorý rozhoduje o udelení súhlasu, sú určené v čl. V bod 4. štvrtej, piatej a šiestej vete stanov spoločnosti.

Počet: 121 , Druh: prioritné , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:  33 193,920000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je podmienená súhlasom spoločnosti. Dôvody, pre ktoré môže spoločnosť odmietnuť udelenie súhlasu, lehota, v ktorej je spoločnosť povinná rozhodnúť o žiadosti akcionára o udelenie súhlasu a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi a orgán spoločnosti, ktorý rozhoduje o udelení súhlasu, sú určené v čl. V bod 4. štvrtej, piatej a šiestej vete stanov spoločnosti.

Počet: 18 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:  3 319,400000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je podmienená súhlasom spoločnosti. Dôvody, pre ktoré môže spoločnosť odmietnuť udelenie súhlasu, lehota, v ktorej je spoločnosť povinná rozhodnúť o žiadosti akcionára o udelenie súhlasu a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi a orgán spoločnosti, ktorý rozhoduje o udelení súhlasu, sú určené v čl. V bod 4. štvrtej, piatej a šiestej vete stanov spoločnosti.

Počet: 17 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:   331,940000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je podmienená súhlasom spoločnosti. Dôvody, pre ktoré môže spoločnosť odmietnuť udelenie súhlasu, lehota, v ktorej je spoločnosť povinná rozhodnúť o žiadosti akcionára o udelenie súhlasu a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi a orgán spoločnosti, ktorý rozhoduje o udelení súhlasu, sú určené v čl. V bod 4. štvrtej, piatej a šiestej vete stanov spoločnosti.

Počet: 3 , Druh: prioritné , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:   331,940000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je podmienená súhlasom spoločnosti. Dôvody, pre ktoré môže spoločnosť odmietnuť udelenie súhlasu, lehota, v ktorej je spoločnosť povinná rozhodnúť o žiadosti akcionára o udelenie súhlasu a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi a orgán spoločnosti, ktorý rozhoduje o udelení súhlasu, sú určené v čl. V bod 4. štvrtej, piatej a šiestej vete stanov spoločnosti.

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená a stanovy spoločnosti schválené rozhodnutím zakladateľa zo dňa 17.01.2001 formou notárskej zápisnice č. N 24/2001, Nz 23/2001 a zakladateľskou listinou spísanou dňa 17.01.2001 formou notárskej zápisnice č. N 23/2001, Nz 22/2001 podľa slovenského práva.

2. Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí mimoriadneho VZ dňa 29.03.2001, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 147/2001, Nz 145/2001.

3. Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí mimoriadneho VZ dňa 09.06.2001, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 226/2001, Nz 224/2001.

4. Úplné znenie stanov schválené na zasadnutí VZ dňa 07.05.2002, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 248/2002, Nz 245/2002.

5. Úplné znenie stanov schválené rozhodnutím jediného akcionára zo dňa 30.07.2002 formou notárskej zápisnice č. N 465/2002, Nz 453/2002.

6. Pri odvolaných členoch predstavenstva Ing. Marekovi Štrpkovi a Ing. Jozefovi Kamasovi, deň skončenia výkonu funkcie 4.9.2003.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1