Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Žilina - Výmazy
R011462

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: MUDr. Slávka Lenerová s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 77162/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Daxnerova 9, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 

IČO: 47 258 306

DEŇ ZÁPISU: 07.08.2015

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina
Oddiel: Sro
Vložka: 77162 / L
Deň zápisu: 07.08.2015,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 18.01.2023

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 18.01.2022

Právny dôvod zrušenia: Uznesenie Okresného súdu Žilina sp.zn. 43CbR/13/2020 zo dňa 14.12.2021 o zrušení spoločnosti

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Na základe uznesenia Okresného súdu Žilina č. k. 43CbR/13/2020 – 61 zo dňa 22.12.2022, ktorým súd rozhodol, že obchodnú spoločnosť MUDr. Slávka Lenerová s.r.o., so sídlom Daxnerova 9, 010 01Žilina, IČO: 47 258 306, vymazáva z obchodného registra bez likvidácie, sa obchodná spoločnosť MUDr. Slávka Lenerová s.r.o., so sídlom Daxnerova 9, 010 01Žilina, IČO: 47 258 306, v zmysle § 8a ods. 2 zákona č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri z obchodného registra Okresného súdu Žilina VYMAZÁVA.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1