Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Žilina - Výmazy
R011463

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: SOLOBION, s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 15888/L

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jura Hronca 3408/5, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 15 

IČO: 36 427 314

DEŇ ZÁPISU: 05.02.2005

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina
Oddiel: Sro
Vložka: 15888 / L
Deň zápisu: 05.02.2005,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 18.01.2023

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 14.07.2021

Právny dôvod zrušenia: Rozhodnutím súdu o zrušení obchodnej spoločnosti podľa § 68b ods. 1 písm. e) Obchodného zákonníka.

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Na základe uznesenia Okresného súdu Žilina č. k. 26CbR/99/2020 – 53 zo dňa 27.12.2022, ktorým súd rozhodol, že obchodnú spoločnosť SOLOBION, s. r. o., so sídlom Jura Hronca 3408/5, 010 15 Žilina, IČO: 36 427 314, vymazáva z obchodného registra bez likvidácie, sa obchodná spoločnosť SOLOBION, s. r. o., so sídlom Jura Hronca 3408/5, 010 15 Žilina, IČO: 36 427 314, v zmysle § 8a ods. 2 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri z obchodného registra Okresného súdu Žilina VYMAZÁVA.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1