Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Žilina - Zmena zápisov
R011417

OBCHODNÉ MENO: I.N.V.E.S.T. a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 10293/L

SÍDLO:  Názov obce: Oravská Jasenica 345, PSČ: 029 64 

IČO: 36 398 594

DEŇ ZÁPISU: 02.05.2001

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - obchodná činnosť v rozsahu voľných živností,

2. - sprostredkovanie obchodu,

3. - činnosť organizačných a ekonomických poradcov,

4. - staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok,

5. - uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác,

6. - uskutočňovanie inžinierskych stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác,

7. - podnikateľské poradenstvo,

8. - sprostredkovateľská činnosť,

9. - prekladateľské a tlmočnícke služby,

10. - prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu,

11. - mechanizačné práce v stavebníctve,

12. - činnosť realitnej kancelárie,

13. - upratovacie práce,

14. - výkon činnosti stavbyedúceho - pozemné stavby, vodohospodárske stavby-zdravotno-vodohospodárske stavby,

15. - výkon činnosti stavebného dozoru pozemné stavby - jednoduché stavby,

16. - ubytovacie služby,

17. - mechanické úpravy v rámci voľných živností,

18. - zváračské práce,

19. - píliarska výroba,

20. prípravné práce k realizácii stavby

21. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

22. odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových v rozsahu: stabilné plynové zariadenia skupín: Ad, Ag, Ah, Ai, Bd, Bh, Bi (Všeob-21-2) na zásobovanie plynom z kovových tlakových nádob stabilných alebo z kovových tlakových nádob na dopravu plynov (tlaková stanica) s výkonom nad 10 Nm3/hod, rozvod plynu s tlakom plynu nad 0,4 MPa vrátane acetylénu; spotrebu plynov spaľovaním s výkonom nad 0,5 MW vrátane zariadenia na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní, na chladenie a mrazenie s množstvom plynu nad 25 kg, na chladenie a mrazenie s množstvom plynu od 3 kg do 25 kg vrátane, Médium: všetky druhy nebezpečných plynov a ich zmesi.

23. opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových v rozsahu: stabilné tlakové zariadenia skupín: Ab, Ba, Bb, Bf (Všeob-21-2) na tlakové nádoby stabilné, ktoré obsahujú nie nebezpečné plyny alebo kvapaliny s teplotou vyššou ako je ich bod varu; na tlakové nádoby stabilné, ktoré obsahujú nebezpečné plyny alebo nebezpečné kvapaliny pri akejkoľvek teplote, ktorej najvyšší dovolený tlak je vyšší ako 0,05 MPa; na kotly parné a kvapalinové V.triedy; bezpečnostné zariadenia zabraňujúce prekročeniu najvyššieho pracovného pretlaku, na sledovanie a dodržiavanie pracovnej teploty, úrovne hladiny a príslušenstvo určené na automatickú prevádzku.

24. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: predseda, Meno a priezvisko: Ing. Jozef Hutko, Bydlisko: Názov obce: Oravská Jasenica 345, Dátum narodenia: 17.12.1957

Funkcia: podpredseda, Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Mušák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Plátenícka 887, Názov obce: Námestovo, Dátum narodenia: 22.08.1967

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Za spoločnosť sú oprávnení konať a listiny podpisovať predseda a podpredseda predstavenstva, každý samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému, alebo k napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj vlastnoručný podpis.

DOZORNÁ RADA

Funkcia: predseda, Meno a priezvisko: Ing. Eva Hutková, Bydlisko: Názov obce: Oravská Jasenica 345, Dátum narodenia: 23.12.1959

Funkcia: podpredseda, Meno a priezvisko: Katarína Mušáková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Plátenícka 887, Názov obce: Námestovo, Dátum narodenia: 23.02.1972

Meno a priezvisko: Adam Mušák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štefánikova 266/19, Názov obce: Námestovo, PSČ: 029 01 , Dátum narodenia: 07.05.1993, Deň vzniku funkcie: 29.11.2012

Meno a priezvisko: Ing. Kristína Gabaľová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fialová 4036/6, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 07 , Dátum narodenia: 20.11.1986, Deň vzniku funkcie: 29.11.2012

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  38 203,919000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  38 203,919000 EUR

AKCIE

Počet: 1000 , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:  33,193919 EUR 

Počet: 1002 , Druh: prioritné , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:  5,000000 EUR 

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou dňa 23.3. 2001, podľa § 154 a nasl. Obch. zák., jednorázovo podľa § 172 Obch. zák. a schválením stanov.

2. Na valnom zhromaždení dňa 8.1.2003 bola schválená zmena stanov.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1