Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R011714

OBCHODNÉ MENO: TETRA INSOLVENCY, k.s.

ODDIEL: Sr

VLOŽKA ČÍSLO: 439/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Žižkova 4D, Názov obce: Košice - mestská časť Juh, PSČ: 040 01 

IČO: 47 372 176

DEŇ ZÁPISU: 14.08.2013

PRÁVNA FORMA: Komanditná spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. výkon činnosti správcu v zmysle ustanovení zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení v konkurznom konaní, reštrukturalizačnom konaní alebo konaní o oddlžení podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

2. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: komplementár

Meno a priezvisko: Mgr. Štefan Rybovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budovateľská 503/36, Názov obce: Stará Ľubovňa, PSČ: 064 01 , Dátum narodenia: 12.03.1984, Deň vzniku funkcie: 14.08.2013

Spôsob konania v mene komanditnej spoločnosti: Komplementár je oprávnený konať a podpisovať v mene spoločnosti samostatne tak, že k napísanému, vytlačenému alebo odtlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí označenie komplementár a svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Komplementári

Meno a priezvisko: Mgr. Štefan Rybovič, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budovateľská 503/36, Názov obce: Stará Ľubovňa, PSČ: 064 01 , Dátum narodenia: 12.03.1984

Komanditisti

Obchodné meno/názov: GWT s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Budovateľská 36, Názov obce: Stará Ľubovňa, PSČ: 064 01 , IČO 50 408 151

Výška vkladu:  500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia:  500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   500,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   500,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1