Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R011719

OBCHODNÉ MENO: UNIKO s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 26772/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Partizánska 6093/12A, Názov obce: Michalovce, PSČ: 071 01 

IČO: 45 966 061

DEŇ ZÁPISU: 15.12.2010

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb

2. výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien

3. výkon činnosti stavebného dozoru

4. prípravné práce k realizácii stavby

5. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

6. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

7. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

8. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

9. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

10. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

11. nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla

12. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

13. prenájom hnuteľných vecí

14. administratívne služby

15. reklamné a marketingové služby

16. čistiace a upratovacie služby

17. vedenie účtovníctva

18. činnosť autorizovaného stavebného inžiniera v kategórií Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo s rozsahom oprávnenia vykonávať odborné činnosti vo výstavbe podľa § 5 ods. 2 zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov : a) vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, najmä na vypracúvanie stavebných zámerov verejných prác, investičných zámerov, štúdií, územnoplánovacích prieskumov a rozborov, komplexných výhľadových inžinierskych dokumentácií a variantných štúdií, b) vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä na vypracúvanie návrhov a dokumentácie umiestňovanie stavieb a ich zmien vrátane ich vnútorného vybavenia a exteriéru, ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a obnovy stavebných pamiatok, c) spracúvanie príslušnej časti územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie, d) vykonávanie projektového manažmentu, najmä na riadenie projektu a na koordináciu čiastkových projektov vypracovaných inžiniermi, architektmi, krajinármi a inými špecialistami, a na vykonávanie odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa schválenej projektovej dokumentácie, e) zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb, f) vyhotovovanie podkladov na hodnotenie vplyvu stavby na životné prostredie, g) vykonávanie stavebného dozoru

19. činnosť autorizovaného stavebného inžiniera v kategórií Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo s rozsahom oprávnenia vykonávať odborné činnosti vo výstavbe podľa § 16 zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov : vykonávanie komplexných služieb a súvisiaceho technického poradenstva s výnimkou architektonických služieb

20. činnosť autorizovaného stavebného inžiniera v kategórii Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb s rozsahom oprávnenia vykonávať odborné činnosti vo výstavbe podľa § 5 ods. 3 zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov : -na vyhotovovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie a na poskytovanie technického a ekonomického poradenstva týkajúceho sa konštrukcií pozemných stavieb a podľa § 5 ods. 6 zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov :- vypracovanie odborných posudkov a odhadov, -vykonávanie odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v územnom konaní alebo v stavebnom konaní

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Slavomír Kelemen, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Partizánska 6093/12A, Názov obce: Michalovce, PSČ: 071 01 , Dátum narodenia: 05.12.1973, Deň vzniku funkcie: 15.12.2010

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Samostatne v celom rozsahu. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis štatutárny zástupca spoločnosti.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Slavomír Kelemen, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Partizánska 6093/12A, Názov obce: Michalovce, PSČ: 071 01 , Dátum narodenia: 05.12.1973

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1