Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R011630

OBCHODNÉ MENO: GREEN SIDE SK s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 44402/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Partizánska 6093/12A, Názov obce: Michalovce, PSČ: 071 01 

IČO: 51 859 220

DEŇ ZÁPISU: 27.07.2018

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb

2. Výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien

3. Výkon činnosti stavebného dozoru

4. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/

5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

6. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

7. Prípravné práce k realizácii stavby

8. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

9. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom

10. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave -

11. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

12. Administratívne služby

13. Čistiace a upratovacie služby

14. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

15. Prenájom hnuteľných vecí

16. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

17. Vedenie účtovníctva

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Slavomír Kelemen, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Partizánska 6093/12A, Názov obce: Michalovce, PSČ: 071 01 , Dátum narodenia: 05.12.1973, Deň vzniku funkcie: 27.07.2018

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná konateľ spoločnosti a to samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k tlačenému alebo písanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis konateľ spoločnosti.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Slavomír Kelemen, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Partizánska 6093/12A, Názov obce: Michalovce, PSČ: 071 01 , Dátum narodenia: 05.12.1973

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR, Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR, Záložné právo Na základe zmluvy č. 66/ZZ/2019 o zriadení záložného práva na obchodný podiel a súvisiace práva zo dňa 16.04.2019 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločníka Ing. Slavomíra Kelemena v prospech VÚB, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, Bratislava 829 90, IČO: 31320155. Na základe Zmluvy č. 210/ZZ/2019 o zriadení záložného práva na obchodný podiel a súvisiace práva, zriaďuje sa záložné právo k obchodnému podielu spoločníka Ing. Slavomíra Kelemena, rod. Kelemen, nar. 05.12.1973, rodné číslo: XXXXXXXXXX, trvalý pobyt: 071 01 Michalovce, Partizánska 6093/12A, štátny občan SR, uzavretej medzi Spoločníkom Ing. Slavomír Kelemen, rod. Kelemen, nar. 05.12.1973, rodné číslo: XXXXXXXXXX, trvalý pobyt: 071 01 Michalovce, Partizánska 6093/12A, štátny občan SR ako Záložcom v Spoločnosti a záložným veriteľom na strane druhej a to: Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, Bratislava 82990, IČO: 31320155.

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1