Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R011600

OBCHODNÉ MENO: COMBA s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 51286/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Špitálska 351/41, Názov obce: Levoča, PSČ: 054 01 

IČO: 53 685 741

DEŇ ZÁPISU: 13.04.2021

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb: stavebná časť

2. Výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien

3. Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)

4. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

5. Prípravné práce k realizácii stavby

6. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

7. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

8. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

9. Vedenie účtovníctva

10. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

11. Administratívne služby

12. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

13. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby

14. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

15. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení

16. Poskytovanie sociálnych služieb

17. Činnosť autorizovaného stavebného inžiniera pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb podľa §5 Zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov v rozsahu: a) vyhotovovanie projektovej dokumentácie týkajúcej sa technického, technologického a energetického vybavenia stavieb, b) spracúvanie príslušnej časti územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie, c) vyhotovovanie podkladov na hodnotenie vplyvu stavby na životné prostredie, d) poskytovanie technického a ekonomického poradenstva týkajúce sa technického, technologického a energetického vybavenia stavieb, e) vypracovanie odborných posudkov a odhadov, f) vykonávanie odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v územnom konaní alebo stavebnom konaní.

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Štefan Comba, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Špitálska 351/41, Názov obce: Levoča, PSČ: 054 01 , Dátum narodenia: 15.11.1971, Deň vzniku funkcie: 13.04.2021

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Štefan Comba, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Špitálska 351/41, Názov obce: Levoča, PSČ: 054 01 , Dátum narodenia: 15.11.1971

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1