Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Košice I - Zmena zápisov
R011585

OBCHODNÉ MENO: AGROTRADE GROUP spol. s r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 2807/V

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šafárikova 124, Názov obce: Rožňava, PSČ: 048 01 

IČO: 31 668 861

DEŇ ZÁPISU: 17.03.1993

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín, pesticídov a agrochemických produktov

2. veľkoobchod s poľnohospodárskymi základnými produktami a živými zvieratami, potravinami, nápojmi a tabakom, tovarom pre domácnosť, s nepoľnohospodárskymi medziproduktami, odpadom a šrotom, strojmi, technickými potrebami

3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

4. sprostredkovanie obchodu

5. činnosť v oblasti nehnuteľností

6. spracovania dát a súvisiace činnosti

7. podnikateľské poradenstvo

8. reklamné činnosti

9. výroba a opravy poľnohospodárskych strojov

10. veľkoobchod s poľnohospodárskymi strojmi, vrátane príslušenstva, náradia, poľnohospodárske traktory

11. poľnohospodárska prvovýroba

12. elektroinštalácie

13. expertízna a poradenská činnosť v oblasti poľnohospodárstva

14. predaj jedov a žieravín a priemyselných hnojív

15. uskutočňovanie stavieb a ich zmien

16. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

17. veľkoobchod s bioplynovými stanicami

18. veľkoobchod s technologickými linkami a zariadeniami na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov energie

19. podnikateľská a technická pomoc pri výrobe energie z obnoviteľných zdrojov energie

20. výroba elektriny výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 5 MW

21. výroba plynu

22. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby

23. vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb

24. prípravné práce k realizácii stavieb

25. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

26. poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve

27. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom

28. prenájom hnuteľných vecí

29. mäsiarstvo

30. poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve

31. výroba mliečnych výrobkov

32. poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

33. výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied

34. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

35. verejné obstarávanie

36. predaj prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov

37. aplikácia prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov

38. diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel

39. opravy karosérií

40. nákladná cestná doprava

41. medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu

42. organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Róbert Németh, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kasárenská 3880/36, Názov obce: Rožňava, PSČ: 048 01 , Dátum narodenia: 08.07.1964, Deň vzniku funkcie: 17.03.1993

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia konajú za spoločnosť samostatne a za spoločnosť podpisujú tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Obchodné meno/názov: Casapa Group, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rusovská cesta 20, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , IČO 50 646 664

Výška vkladu: 2 452 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 452 000,000000 EUR, Záložné právo Záložné právo záložného veriteľa: Ing. Peter Kuba, nar. dňa 14.01.1967, bytom 811 09 Bratislava, Grösslingova 2457/25 na celý obchodný podiel spoločníka - záložcu: Casapa, a.s., so sídlom 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, Rusovská cesta 20, IČO: 50 646 664, v obchodnej spoločnosti AGROTRADE GROUP spol. s r.o., so sídlom 048 01 Rožňava, Šafárikova 124, IČO: 31 668 861, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I v odd. Sro vo vl.č. 2807/V, na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu č. 01/05/2020 zo dňa 7.5.2020.

Obchodné meno/názov: TLAD s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kasárenská 3880/36, Názov obce: Rožňava, PSČ: 048 01 , IČO 52 826 244

Výška vkladu: 4 818 000,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 4 818 000,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 270 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  7 270 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločenská zmluva o založení obchodnej spoločnosti AGROTRADE GROUP AT GEMER spol. s r.o. spísaná v zmysle § 105 a nasl. ust. zák. č. 513/91 Zb. a podpísaná spoločníkmi dňa 22.12.1992.

2. Zmeny v zápise vykonané v súlade s dodatkom č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 6.9.1994.

3. Doplnok spoločenskej zmluvy č. 2 zo dňa 22.12.1994.

4. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 20.5. 1996. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 29.5. 1995.

5. Dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve zo dňa 5.7.1997.

6. Dodatok č. 7 k spoločenskej zmluve zo dňa 22.5.1998.

7. Dodatok č. 8 k spoločenskej zmluve zo dňa 27.6.2000.

8. Dodatok č. 9 k spoločenskej zmluve zo dňa 25.4.2001.

9. Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 23.12.2003.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1