Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Banská Bystrica - Výmazy
R011524

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: NIGHT BAR s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 33251/S

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): SNP 18, Názov obce: Veľký Krtíš, PSČ: 990 01 

IČO: 51 255 570

DEŇ ZÁPISU: 15.12.2017

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica
Oddiel: Sro
Vložka: 33251 / S
Deň zápisu: 15.12.2017,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 18.01.2023

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 25.12.2022

Právny dôvod zrušenia: § 68 ods. 4 písm. d) Obchodného zákonníka v spojení s § 61n ods. 6 Exekucného poriadku

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Exekučné konanie bolo zastavené súdnym exekútorom v zmysle § 61n ods. 1 písm. c) Exekučného poriadku vydaním Upovedomenia o zastavení exekúcie sp. zn. 217EX 552/19 zo dňa 10.05.2022, ktoré bolo zverejnené v zmysle § 61n ods. 6 Exekučného poriadku v Obchodnom vestníku č. 122/2022 dňa 24.06.2022. Na základe uvedených úkonov v nadväznosti na ustanovenie § 61n ods. 6 Exekučného poriadku došlo márnym uplynutím 6 mesiacov od zverejnenia upovedomenia v Obchodnom vestníku k zrušeniu obchodnej spoločnosti NIGHT BAR s.r.o., IČO: 51 255 570, SNP 18, 990 01 Veľký Krtíš bez likvidácie.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1