Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Výmazy
R011168

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: Stercorat Hungary Kft. - organizačná zložka SK

ODDIEL: Po

VLOŽKA ČÍSLO: 4754/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vlčie hrdlo 1, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 07 

IČO: 50 202 316

DEŇ ZÁPISU: 10.03.2016

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
Oddiel: Po
Vložka: 4754 / B
Deň zápisu: 10.03.2016,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 18.01.2023

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 21.11.2022

Právny dôvod zrušenia: Rozhodnutím zahraničnej osoby o zrušení organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby v Slovenskej republike.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1