Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Výmazy
R011164

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: DV Properties s. r. o. v likvidácii

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 149964/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tallerova 4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 

IČO: 53 548 418

DEŇ ZÁPISU: 21.01.2021

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
Oddiel: Sro
Vložka: 149964 / B
Deň zápisu: 21.01.2021,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 18.01.2023

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

VSTUP DO LIKVIDÁCIE

Vstup do likvidácie - dátum: 18.03.2022

SKONČENIE LIKVIDÁCIE

Skončenie likvidácie - dátum: 28.09.2022

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 09.12.2021

Právny dôvod zrušenia: Rozhodnutím príslušného orgánu spoločnosti (družstva) o zrušení obchodnej spoločnosti (družstva) podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1