Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Výmazy
R011166

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: Hotel AVION s.r.o., v likvidácii

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 39188/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Mlynské nivy 61/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 825 18 

IČO: 35 976 152

DEŇ ZÁPISU: 26.01.2006

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
Oddiel: Sro
Vložka: 39188 / B
Deň zápisu: 26.01.2006,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 18.01.2023

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

VSTUP DO LIKVIDÁCIE

Vstup do likvidácie - dátum: 01.01.2022

Vstup do likvidácie - popis: Deň zápisu osoby likvidátora do Obchodného registra v súlade s § 70 ods. 3 Obchodného zákonníka

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 22.09.2021

Právny dôvod zrušenia: Rozhodnutím spoločníkov o zrušení obchodnej spoločnosti podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1