Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Výmazy
R011165

ZAPÍSANA OSOBA

OBCHODNÉ MENO: Fevex s.r.o. v likvidácii

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 81317/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hany Meličkovej 39, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 05 

IČO: 46 665 625

DEŇ ZÁPISU: 10.05.2012

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
Oddiel: Sro
Vložka: 81317 / B
Deň zápisu: 10.05.2012,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 18.01.2023

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

VSTUP DO LIKVIDÁCIE

Vstup do likvidácie - dátum: 12.08.2021

ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA

Spoločnosť zrušená od: 12.08.2021

Právny dôvod zrušenia: Rozhodnutím spoločníkov o zrušení obchodnej spoločnosti podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1