Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011153

OBCHODNÉ MENO: What architects s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 111877/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Okánikova 3262/4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04 

IČO: 50 325 914

DEŇ ZÁPISU: 02.06.2016

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb: stavebnáčasť

2. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien

3. Prípravné práce k realizácii stavby

4. Poradenská činnosť v oblasti stavebníctva

5. Dizajnérske činnosti

6. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

7. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

8. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

9. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva

10. Fotografické služby

11. Reklamné a marketingové služby

12. Počítačové služby

13. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

14. Nakladanie s výsledkami duševnej tvorivej činnosti so súhlasom autora

15. Automatizované spracovanie dát

16. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

17. Organizovanie kurzov, školení a seminárov

18. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

19. Prieskum trhu a verejnej mienky

20. Vydavateľská činnosť

21. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

22. Administratívne služby

23. Prenájom hnuteľných vecí

24. vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, najmä na vypracúvanie stavebných zámerov verejných prác, investičných zámerov, architektonických a urbanistických štúdií, územnoplánovacích prieskumov a rozborov

25. vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä na vypracúvanie architektonických návrhov a dokumentácie umiestňovania stavieb a ich zmien, projektovej dokumentácie stavieb a ich zmien vrátane ich interiérov a exteriérov, ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a obnovy stavebných pamiatok

26. spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie

27. vykonávanie projektového manažmentu, najmä na riadenie projektu a koordináciu čiastkových projektov vypracovaných inžiniermi, krajinármi a inými špecialistami, na výkon odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa schválenej projektovej dokumentácie a na vykonávanie stavebného dozoru

28. grafické spracovanie a modelovanie architektonického diela vrátane vypracovania špecifikácií a technickej dokumentácie

29. poskytovanie súvisiacich technických služieb, najmä na poskytovanie architektonického poradenstva investorom a vlastníkom nehnuteľností, na zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb

30. vyhotovovanie odborných posudkov, odhadov a dobrozdaní

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. arch. Tomáš Krištek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Okánikova 3262/4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04 , Dátum narodenia: 16.03.1986, Deň vzniku funkcie: 02.06.2016

Meno a priezvisko: Ing. arch. Mgr. Art. Ondrej Kurek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dolný Moštenec 46, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01 , Dátum narodenia: 31.05.1986, Deň vzniku funkcie: 02.06.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. arch. Tomáš Krištek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Okánikova 3262/4, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 04 , Dátum narodenia: 16.03.1986

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. arch. Mgr. Art. Ondrej Kurek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dolný Moštenec 46, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01 , Dátum narodenia: 31.05.1986

Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločenská zmluva zo dňa 15.04.2016.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1