Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R011026

OBCHODNÉ MENO: MIKOTEL, s.r.o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 88560/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bazovského 19, Názov obce: Bratislava - mestská časť Dúbravka, PSČ: 841 01 

IČO: 36 372 153

DEŇ ZÁPISU: 13.06.1997

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. - sprostredkovanie obchodu,

2. - sprostredkovanie zaškolenia pracovníkov pre likvidáciu odpadu,

3. - obchod s tovarom všetkého druhu okrem viazaných a koncesovaných obchodných živností,

4. - podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi - zneškodňovanie pevných odpadov - komunálnych odpadov vznikajúcich v priemyselných podnikoch, odpadov zo zdravotníckych zariadení a kvapalných odpadov,

5. - zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej telekomunikačnej sieta na poskytovanie služby retransmisie televíznych a rozhlasových služieb prostredníctvom siete KDS podľa podmienok všeobecného povolenia č. VPT-1/2001 vydaného TÚ SR zo dňa 19.2. 2003,

6. - retransmisia televíznych a rozhlasových služieb prostredníctvom siete KDS podľa rozhodnutia o registrácii retransmisie č. TKR/219 vydanej Radou pre vysielanie a retransmisiu zo dňa 18.3. 2003,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ

Meno a priezvisko: Ing. Monika Caňová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vrbánska 8468/19, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 06 , Dátum narodenia: 19.11.1971, Deň vzniku funkcie: 10.12.2012

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Konateľ k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. Marcel Caňo, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vrbánska 8468/19, Názov obce: Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica, PSČ: 841 06 , Dátum narodenia: 19.05.1969

Výška vkladu: 11 619,000000 EUR, Rozsah splatenia: 11 619,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  11 619,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  11 619,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 12. 2. 1997 podľa § 105 a nasledujúce Zák.č. 513/91 Zb.

2. Na valnom zhromaždení konanom dňa 20.7.1998bol schválený dodatok č. 3 k Spoločenskej zmluve.

3. Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 10.12.2002 bol schválený dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve.

4. Na valnom zhromaždení dňa 5.5. 2003 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1