Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R010851

OBCHODNÉ MENO: Architekti 67 s. r. o.

ODDIEL: Sro

VLOŽKA ČÍSLO: 58608/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fialkové údolie 30, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 01 

IČO: 44 791 054

DEŇ ZÁPISU: 29.05.2009

PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. činnosť autorizovaného arcitekta podľa § 4 zákona č 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, v rozsahu: a) vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, najmä na vypracúvanie stavebných zámerov verejných prác, investičných zámerov, architektonických a urbanistických štúdií, územnoplánovacích prieskumov a rozborov, b) vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä na vypracúvanie architektonických návrhov a dokumentácie umiestňovania stavieb a ich zmien, projektovej dokumentácie stavieb a ich zmien vrátane ich interiérov a exteriérov, ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a obnovy stavebných pamiatok, c) spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie, d) vykonávanie projektového manažmentu, najmä na riadenie projektu a koordináciu čiastkových projektov vypracovaných inžiniermi, krajinármi a inými špecialistami, na výkon odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa schválenej projektovej dokumentácie a na vykonávanie stavebného dozoru, e) grafické spracovanie a modelovanie architektonického diela vrátane vypracovania špecifikácií a technickej dokumentácie, f) poskytovanie súvisiacich technických služieb, najmä na poskytovanie architektonického poradenstva investorom a vlastníkom nehnuteľností, na zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb, g) vyhotovovanie odborných posudkov, odhadov a dobrozdaní,

2. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,

3. prípravné práce k realizácii stavby,

4. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,

5. dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,

6. administratívne služby,

7. vedenie účtovníctva,

8. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

9. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti,

10. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb v rozsahu voľnej živnosti,

11. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby v rozsahu voľnej živnosti,

12. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,

13. služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia

Meno a priezvisko: Ing. arch. Alena Rochová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svätoplukova 22, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08 , Dátum narodenia: 06.06.1967, Deň vzniku funkcie: 29.05.2009

Meno a priezvisko: Ing. arch. Ľuboš Ďurček, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svätoplukova 22, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08 , Dátum narodenia: 17.07.1967, Deň vzniku funkcie: 29.05.2009

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne. Každý z konateľov podpisuje za spoločnosť tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.

SPOLOČNÍCI

Meno a priezvisko: Ing. arch. Alena Rochová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svätoplukova 22, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08 , Dátum narodenia: 06.06.1967

Výška vkladu: 2 450,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 450,000000 EUR

Meno a priezvisko: Ing. arch. Ľuboš Ďurček, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Svätoplukova 22, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08 , Dátum narodenia: 17.07.1967

Výška vkladu: 2 550,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 550,000000 EUR

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 14.05.2009 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1