Obchodný vestník 14/2023 Obchodný register Deň vydania: 20.01.2023
Okresný súd Bratislava I - Zmena zápisov
R010876

OBCHODNÉ MENO: BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a.s.

ODDIEL: Sa

VLOŽKA ČÍSLO: 2547/B

SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bottova 2A, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09 

IČO: 36 534 978

DEŇ ZÁPISU: 20.01.2000

PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť

PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)

1. vykonávanie poisťovacej činnosti podľa prílohy č. 1 zákona č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Klasifikácia poistných odvetví podľa poistných druhov : Časť A - poistné odvetvia neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu ( vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania ) a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich. 2. Poistenie choroby a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením. 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami napríklad krádežou, ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v ôsmom bode. 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných nákladov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidelného zdroja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) z ostatných iných ako obchodných finančných strát, k) z ostatných finančných strát. 18. Asistenčné služby. Časť B - poistné odvetvie životného poistenia. 1. Poistenie a) pre prípad dožitia, pre prípad smrti, pre prípad smrti alebo dožitia, pre prípad dožitia s možnosťou vrátenia poistného, poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami. c) doplnkové poistenie uzavreté popri životnom poistení, najmä pre prípad ublíženia na zdraví vrátane práceneschopnosti, pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad invalidity následkom úrazu alebo choroby. Vykonávanie zaisťovacej činnosti pre poistný druh neživotného poistenia.

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo

Funkcia: člen predstavenstva, Meno a priezvisko: RNDr. Ivan Brozmann, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Tomášikova 12570/50A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 04 , Dátum narodenia: 30.04.1964, Deň vzniku funkcie: 17.12.2020

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Peter Bindzár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Konopná 24/16925, Názov obce: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 821 05 , Dátum narodenia: 23.08.1979, Deň vzniku funkcie: 01.07.2021

predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Zdeněk Jaroš, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Farská 748, Názov obce: Praha, PSČ: 198 00 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 06.08.1975, Deň vzniku funkcie: 01.01.2022

člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Jaroslav Řehák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): V Čeňku 1018, Názov obce: Praha 9 - Dolní Počernice, PSČ: 190 12 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 14.03.1979, Deň vzniku funkcie: 01.01.2022

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva, pričom na platnosť právnych úkonov v mene spoločnosti sa vyžaduje súhlasný prejav vôle najmenej dvoch členov predstavenstva.

DOZORNÁ RADA

Meno a priezvisko: Robert Springinsfeld, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Břežánecká 887/26, Názov obce: Praha 5 - Jinonice, PSČ: 15800 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 02.11.1975, Deň vzniku funkcie: 01.06.2021

Meno a priezvisko: Sophie Reversac, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rue Vauquelin 26, Názov obce: Paríž, PSČ: 75005 , Štát: Francúzska republika , Dátum narodenia: 11.04.1967, Deň vzniku funkcie: 01.12.2022

Meno a priezvisko: Marc Weibel, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sq. Claude Debussy 3, Názov obce: Paríž, PSČ: 75017 , Štát: Francúzska republika , Dátum narodenia: 22.07.1977, Deň vzniku funkcie: 01.12.2022

AKCIONÁR

Obchodné meno/názov: BNP PARIBAS CARDIF SA, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): boulevard Haussmann 1, Názov obce: Paris, PSČ: 75009 , Štát: Francúzska republika , Iné identifikačné číslo: 382983922R.C.S.Paris

VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  9 296 000,000000 EUR

ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  9 296 000,000000 EUR

AKCIE

Počet: 2800 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota:  3 320,000000 EUR 

ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI

1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou dňa 2.12.1999 bez výzvy na upísanie akcií podľa §§ 56-75 a 154-220 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

2. Valné zhromaždenie dňa 27.3.2000 schválilo zmenu stanov (zmena obchodného mena z: Cardif Slovakia, a.s. na: Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s., zmena sídla zo: Štefánikova 43, Nitra na: Tolstého 9, Bratislava, zmena predmetu činnosti).

3. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 26.6.2001, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 297/2001, Nz 297/2001.

4. Zmena Stanov schválená valným zhromaždením dňa 7.5.2002, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 204/02, Nz 204/02.

5. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 20.12.2002, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 529/02,NZ 529/02. Právne pomery spoločnosti boli dané do súladu so zákonaom NR SR č. 500/2001 Z.z.

6. Zápisnica z predstavenstva zo dňa 21.04.2003, rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.06.2003.

7. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.07.2005.

8. Zvýšenie základného imania rozhodnutím valného zhromaždenia zo dňa 31. 07. 2006.

9. Notárska zápisnica N 158/2007, Nz 8053/2007, NCRls 8114/2007 napísaná dňa 1.3.2007 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zvýšení základného imania a zmene stanov.

10. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.12.2007.

11. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.05.2008.

12. Rozhodnutie jediného akcionára 28.04.2009.

13. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 04.11.20009.

14. Notárska zápisnica N 448/2010, Nz 26985/2010, NCRls 27425/2010 napísaná dňa 30.07.2010 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.

15. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 06.10.2011.

16. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.03.2014

17. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 09.11.2015 a 01.12.2015.

18. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.05.2016.

 

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1