Obchodný vestník 15/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.01.2023
K004421
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kollár Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Hronské Kľačany 221, 935 29 Hronské Kľačany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.07.1986
Obchodné meno správcu: Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu: Poľná 8, 934 03 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/150/2022 S1429
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu: 28OdK/150/2022
Druh podania: Oznámenia súvisiace so speňažovaním  majetku podliehajúceho
konkurzu

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Michal Kollár, nar.: 24.07.1986, bytom Hronské Kľačany 221, 935 29 Hronské Kľačany, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: Michal Kollár, s miestom podnikania Hronské Kľačany 221, 935 29 Hronské Kľačany, IČO: 44 682 344 (ďalej aj ako len „Dlžník“), v súlade s ustanovením § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlasuje 2. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku patriaceho Dlžníkovi.

1. Predmet verejného ponukového konania

Predmetom tohto verejného ponukového konania je hnuteľný majetok vo vlastníctve Dlžníka, ktorý je zapísaný do súpisu majetku všeobecnej podstaty:

Hnuteľná vec: osobné motorové vozidlo: PEUGEOT 206, EČV: LV 082 FE, VIN:VF32KRHYF43715197; Rok výroby: 2004; Farba: strieborná metalíza svetlá; Stav vozidla: v zlom technickom stave; Súpisová hodnota majetku: 300,- Eur;

2. Adresa na doručenie záväznej ponuky

Prvá arbitrážna k.s., Poľná 8, 934 03 Levice

3. Lehota na doručenie záväznej ponuky

Lehota na doručenie záväznej ponuky záujemcu do kancelárie správcu je 15 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia Oznámenia o konaní verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku SR do 13:00 hod.; záväzné ponuky je potrebné v uvedenom termíne doručiť do kancelárie Správcu, nestačí podanie ponuky na poštovú prepravu, resp. zaslanie ponuky faxom, elektronicky, ďalekopisom ani iným spôsobom  v posledný deň lehoty.

Na záväzné ponuky doručené správcovi po lehote na doručovanie záväzných ponúk, sa nebude prihliadať.

4. Náležitosti záväznej ponuky

Správca bude prihliadať a do verejného ponukového konania budú zaradené len tie záväzné ponuky záujemcov, ktoré budú v určenom termíne doručené do kancelárie správcu a ktoré budú obsahovať:

  • meno a priezvisko fyzických osôb, resp. presné obchodné meno právnických osôb
  • dátum narodenia pri fyzických osobách, IČO pri právnických osobách, ak bolo pridelené; v prípade zahraničných právnických osôb iný identifikačný údaj, ak bol právnickej osobe pridelený a uvedenie miesta jej registrácie
  • trvalý pobyt, prípadne prechodný pobyt  pri fyzických, resp. sídlo pri právnických osobách
  • označenie hnuteľného majetku, a to takým spôsobom, aby ho nebolo možné zameniť za inú súpisovú zložku majetku
  • výšku ponúkanej kúpnej ceny v eurách za hnuteľný majetok, o ktorého odkúpenie má záujem, a to číselné a slovné vyjadrenie ponúkanej kúpnej ceny a meny tak, aby neboli pochybnosti o výške a mene ponúkanej kúpnej ceny; v prípade rozporu medzi číselným a slovným vyjadrením platí nižšia suma
  • adresu na doručovanie písomnosti v ponukovom konaní, telefonický kontakt prípadne e-mailovú adresu
  • čestné prehlásenie záujemcu, že voči dlžníkovi nemá žiadne záväzky
  • obálka so záväznou ponukou záujemcu musí byť zalepená s označením mena správcu Prvá arbitrážna k.s., Poľná 8, 934 03 Levice, a musí mať výrazné označenie „NEOTVÁRAŤ - Ponukové konanie Michal Kollár - vozidlo“.

5. Záloha na kúpnu cenu

Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena.

Bankový účet, na ktorý možno skladať zálohu na kúpnu cenu:

IBAN: SK90 1111 0000 0010 9032 9030

vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

6. Určenie minimálnej ceny pre verejné ponukové konanie

Minimálna cena pre toto verejné ponukové konanie, nie je stanovená.

7. Vyhodnotenie záväzných ponúk

Správca otvorí obálky v lehote do 3 pracovných dní od uplynutia lehoty na podávanie záväzných ponúk.

Vyhodnotenie doručených záväzných ponúk a ich schválenie je v kompetencii Správcu, pričom je správca oprávnený všetky doručené záväzné ponuky záujemcov odmietnuť.

Oznámenie výsledkov ponukového konania odošle Správca len tomu záujemcovi, ktorých ponuka bola správcom vyhodnotená ako víťazná.

8. Osobitné ustanovenia

Výška ponúknutej kúpnej ceny je konečná a nemenná, číselné a slovné vyjadrenie ponúkanej kúpnej ceny a meny musí byť vykonané tak, aby neboli pochybnosti o výške a mene ponúkanej kúpnej ceny; v prípade rozporu medzi číselným a slovným vyjadrením platí nižšia suma.

e-mail: info@prvaarbitrazna.sk

tel.: 048/414 6727, mobil: 0910 790 006                        

Prvá arbitrážna k.s.

správca dlžníka

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1