Obchodný vestník 15/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.01.2023
K004354
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horecký Eduard
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Vlastenecké námestie 1185 / 8, 851 01 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.02.1965
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Ján Polomský
Sídlo správcu: Miletičova 21, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/133/2022 S1383
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu: 31OdK/133/2022
Druh podania: Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca v zmysle ustanovenia §167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“) oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka zrušuje.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1