Obchodný vestník 15/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 23.01.2023
K004374
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LAPREMA Trnava s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Kukučínova 3/8430, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 365 742
Obchodné meno správcu: Witt&Kleim Renewals k.s.
Sídlo správcu: Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 60K/1/2022 S1971
Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu: 60K/1/2022
Druh podania: Oznámenia súvisiace so speňažovaním  majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o vyhodnotení druhého (II.) kola ponukového konania na speňaženie majetku

(1) Witt&Kleim Renewals k.s., so sídlom Nad Plážou 4419/23, 974 01 Banská Bystrica, so sídlom príslušnej kancelárie Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO 52 767 159 (ďalej aj len ako Správca) správca úpadcu LAPREMA Trnava s.r.o. v konkurze, so sídlom Kukučínova 3/8430, 917 01 Trnava, IČO 36 365 742 (ďalej aj len ako Úpadca) ustanovený do funkcie uznesením Okresného súdu Trnava vydaným v konaní vedenom pod sp. zn. 60K/1/2022 zo dňa 20.4.2022, ktoré bolo publikované v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky (ďalej aj len ako Obchodný vestník) č. 80/2022 zo dňa 27.4.2022 týmto v súlade s ust. § 92 ods. 1 písm. d) a ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 16.7.2022 (ďalej aj len ako ZoKR) v kontexte ust. § 206n ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje toto oznámenie o vyhodnotení druhého (II.) kola verejného ponukového konania (ďalej aj len ako Oznámenie).

I. Vyhlásenie druhého (II.) kola ponukového konania

(2) Dňa 20.12.2022 bolo v Obchodnom vestníku č. 243/2022, č. zverejnenia K073579, publikované oznámenie (ďalej aj len ako Oznámenie o vyhlásení ponukového konania) o vyhlásení druhého (II.) kola ponukového konania (ďalej aj len ako Ponukové konanie), ktorého predmetom bolo speňaženie majetku špecifikovaného v ods. (3) Oznámenia o vyhlásení ponukového konania.

II. Obsah Oznámenia

(3) V súlade s ust. bodu (33) Oznámenia o vyhlásení ponukového konania Správca oznamuje, že (i.) Ponukové konanie bolo celkom skončené; (ii.) Správca vyhodnocuje Ponukové konanie ako neúspešné v celom rozsahu.

(4) Do Ponukového konania sa nezapojil žiaden záujemca, na ktorého ponuku Správca prihliada v súlade s obsahom Oznámenia o vyhlásení ponukového konania, resp. všetky Správcovi doručené ponuky boli vyradené z vyhodnotenia z dôvodov, pre ktoré Oznámenie o vyhlásení ponukového konania umožňuje ponuku vyradiť z vyhodnotenia.

III. Záverečné ustanovenia

(5) Prípadné bližšie informácie o vyhodnotení Ponukového konania je možné vyžiadať e-mailom na adrese [office@wak.sk]. Právo získania bližších informácii o vyhodnotení Ponukového konania svedčí výlučne osobám oprávneným nahliadať do správcovského spisu v celom rozsahu a Ponukovým konaním dotknutým záujemcom v rozsahu, v akom sa ich priamo týka vyhodnotenie Ponukového konania.

V Banskej Bystrici, dňa 17.1.2023.

 

Witt&Kleim Renewals k.s.

správca úpadcu

LAPREMA Trnava s.r.o. v konkurze

JUDr. Ondrej Kalamár

komplementár

(bez priameho podpisu, autorizované ako zverejnenie Správcu v Obchodnom vestníku)

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1