Obchodný vestník 14/2023 Konkurzy a reštrukturalizácie Deň vydania: 20.01.2023
K003999
Spisová značka: 33K/23/2020
Okresný súd Bratislava I v právnej veci  konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu: SHARKAM V.I.P. CATERING, s.
r. o. „v likvidácií“ v konkurze, so sídlom Veternicová 33, 841 05 Bratislava, IČO: 44 466 200, správcom ktorého je:
Ing. Ľuboš Janček, so sídlom kancelárie Dubová 3156/14, 900 25 Chorvátsky Grob, zn. správcu: S 1214, rozhodol
uznesením č. k. 33K/23/2020 - 292 zo dňa 08.12.2022 o zrušení konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 31.12.2022.
Okresný súd Bratislava I dňa 16.1.2023
Mgr. Lucia Karľová, vyšší súdny úradník
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
1